Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญควายเพื่อฟื้นฟูประเพณี

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
ประจัก ส.ปชส.สระแก้ว

       จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญควายขึ้นเป็นครั้งแรก โดยส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมประจำจังหวัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานควายไทยไม่ให้สูญหายไป นอกจากนั้นยังเป็นการระลึกนึกถึงบุญคุณของควายอีกด้วย
       นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้กล่าวว่าการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญควายในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการฟื้นฟูประเพณีการบายศรีสู่ขวัญควายและยังมีการสาธิตการไถนาโดยใช้ควายและวิธีการทำคันไถแบบโบราณและนิทรรศการต่างๆอีกมากมาย
       ซึ่งในสมัยโบราณ เป็นพิธีสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องขวัญควาย ที่ชาวนาเชื่อว่า ขวัญควายทั้ง 32 ขวัญ มีจิตวิญญาณประจำอยู่ในแต่ละขวัญ เป็นพิธีที่ทำกัน เมื่อเสร็จจากการปลูกข้าวแล้ว เป็นการเตือนใจให้ระลึกถึงบุญคุณของควายที่ได้ให้แรงงานไถนาให้คนสามารถปลูกข้าวได้ เมื่อควายถูกเฆี่ยนตี ขวัญจะตกใจกลัว หนีไปอยู่ตามป่าเขา หากขวัญไม่อยู่กับตัวควายแล้ว จะทำให้ควายเจ็บไข้ไปได้เสร็จสิ้นฤดูกาลไถนาแล้ว ชาวนาจะต้องจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่ออัญเชิญขวัญให้กลับมาอยู่กับควาย และปลอบประโลมให้ขวัญหายตกใจหรือเศร้าอาจกล่าวได้ในอีกแง่หนึ่งว่า เป็นการตอบแทนบุญคุณควายที่ได้ช่วยทำนาเป็นการขอขมาลาโทษที่ได้ดุด่าเฆี่ยนตี การทำพิธีนี้เพื่อเป็นการขอขมาที่ได้ล่วงเกิน เป็นการสอนให้คนรู้จักความกตัญญูรู้คุณ มีเมตตากรุณา สำนึกในความผิดของตน ผู้ทำพิธีมักเป็นเจ้าของควายเอง หรือในกรณีที่ไม่สันทัดในการทำพิธีอาจให้ผู้อื่นทำแทนได้
       การสืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญควายจึงจำเป็นต้องนำกลับมาใช้อีกครั้ง และจะส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีประจำจังหวัดสระแก้ว ประกอบกับจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดเดียวที่มีโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนให้ควายไถนา คราดนา และอื่นๆเป็น จึงถือว่าจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่โชคดีกว่าจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัด
       สุชีวิน ข่าว//ประจัก ภาพ
จำนวนคนอ่าน 362 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com