Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรฐกิจหลัก 3 ชนิด(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง) ปี 2554/55

วันที่ 5 ก.ค. 2554 )
สุชีวิน/ส.ปชส.สระแก้ว

      จากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2554/55 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง)เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกร เป็นงานตามนโยบายเร่งด่วนและจำเป็นของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับรายได้เกษตรกร ติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.037-258043,44
จำนวนคนอ่าน 159 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com