ผลิตภัณฑ์ OTOP  จังหวัดสกลนคร

          จากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างมากมายของจังหวัดสกลนคร นำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ โดยมีผลิตภัณฑ์เด่น ดังนี้

น้ำหมากเม่า

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี

ผ้าย้อมคราม

  เซรามิกกุดนาขาม

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร กรมประชาสัมพันธ์
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-1789 โทรสาร 0-4273-3770
E-mail : prdsakon@gmail.com Thailand Web Stat