สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

อ.ค.ต.ป. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้านที่ จ.สมุทรปราการ (30 พ.ค. 2559)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน “โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 16 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล (28 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ
อ่าน 20 ครั้ง
เครือข่ายภาคประชาสังคมสมุทรปราการระดมความคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (27 พ.ค. 2559)
เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดสมุทรปราการ ระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด นำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
อ่าน 23 ครั้ง
ทุกภาคส่วนใน จ.สมุทรปราการระดมความคิดสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับสตรีและครอบครัว (25 พ.ค. 2559)
ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันระดมความคิดสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับสตรีและครอบครัว เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
จ.สมุทรปราการเร่งพิจารณาโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (25 พ.ค. 2559)
คณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด (คปจ.) จังหวัดสมุทรปราการ เร่งพิจารณาโครงการฯจากกองทุนหมู่และชุมชนเมืองทั้ง 6 อำเภอ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 40 กองทุน (17 พ.ค. 2559)
กรมการท่องเที่ยวรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ (14 พ.ค. 2559)
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
อ่าน 57 ครั้ง
สมุทรปราการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 (13 พ.ค. 2559)
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัด
อ่าน 32 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ลดโลกร้อน (12 พ.ค. 2559)
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ รณรงค์ให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินโดยการไถกลบตอซังพืช แทนการเผา แก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของหน้าดินและลดปัญหาโลกร้อน
อ่าน 30 ครั้ง
สมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 (11 พ.ค. 2559)
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3
อ่าน 37 ครั้ง
อจร.สมุทรปราการเร่งแก้ปัญหาจราจรรับมือเปิดเทอม (11 พ.ค. 2559)
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่ เตรียมรับมือการจราจรติดขัดในช่วงเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาโดยเฉพาะในเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า
อ่าน 29 ครั้ง
โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการฯรับมอบรถแทรกเตอร์จากบริษัทสยามคูโบต้า (11 พ.ค. 2559)
โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ รับมอบรถแทรกเตอร์ จากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการฯ และฝึกสอนศิษย์พระดาบส
อ่าน 32 ครั้ง
สมุทรปราการกำหนดกรอบแนวทางจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรปราการ จำกัด (10 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ ระดมความคิดจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรปราการ จำกัด
อ่าน 37 ครั้ง
ผู้ว่าฯสมุทรปราการนำประชาชนทุกภาคส่วนถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2559)
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 25 ครั้ง
สมุทรปราการขับเคลื่อนแผนแม่บทประชาคมอาเซียนของฝ่ายปกครอง (4 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ เร่งกำหนดแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของฝ่ายปกครอง เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
อ่าน 40 ครั้ง
สมุทรปราการชี้แจงแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 (3 พ.ค. 2559)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 42 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ นำส่วนราชการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (3 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการในพื้นที่ตำบลตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ
อ่าน 32 ครั้ง
สมุทรปราการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้บริการเกษตรกร (3 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
อ่าน 31 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อคนสมุทรปราการ (27 เม.ย. 2559)
อ่าน 155 ครั้ง
ขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2559 มุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ (24 เม.ย. 2559)
อ่าน 97 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร