สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

สมุทรปราการออกกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (28 มี.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัด ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อ่าน 8 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนปากน้ำ (28 มี.ค. 2558)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดแสดงผลงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)
อ่าน 2 ครั้ง
สมุทรปราการจัดรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรีเฉลิมพระเกียรติฯ (25 มี.ค. 2558)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ส่งเสริมให้สตรีได้รับสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความสุขในการทำงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 4 ครั้ง
การเคหะแห่งชาติจัดงาน Smile Day เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน (23 มี.ค. 2558)
การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมาฉันท์ สร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนการเคหะแห่งชาติที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 18 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น (19 มี.ค. 2558)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจังเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้หลังเปิดประชาคมอาเซียน
อ่าน 11 ครั้ง
จัดหางานสมุทรปราการจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (19 มี.ค. 2558)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานนัดตลาดงานเชิงคุณภาพ ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานและไม่มีงานทำ
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรปราการออกตรวจเรือประมงในพื้นที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ (18 มี.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่ กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงเร่งนำแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไปตรวจพิสูจน์สัญชาติ แก้ปัญหาการค้ามนุษย์รองรับเปิด AEC
อ่าน 29 ครั้ง
อบจ.สมุทรปราการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการเส้นทางการท่องเที่ยวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (16 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการศึกษาออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
อ่าน 16 ครั้ง
สมุทรปราการจัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ (14 มี.ค. 2558)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัด“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการและให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง
อ่าน 33 ครั้ง
กองทัพเรือจัดพิธีรับกำลังพลทหารเรือกลับจากภารกิจปราบโจรสลัดโซมาเลีย (13 มี.ค. 2558)
กองทัพเรือจัดพิธีรับกำลังกำลังพลทหารเรือ ที่เดินกลับกลับจากภารกิจปราบปรามโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลียร่วมกับกองกำลังนานาชาติ
นักศึกษาอาชีวะจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมทำความดี ปีมหามงคล (11 มี.ค. 2558)
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะในจังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ ทำความดี ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 16 ครั้ง
สมุทรปราการแถลงข่าว มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ (9 มี.ค. 2558)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการและให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
อ่าน 47 ครั้ง
สมุทรปราการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน (9 มี.ค. 2558)
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังพืชแทนการเผา แก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของหน้าดินและลดปัญหาโลกร้อน
อ่าน 20 ครั้ง
สมุทรปราการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ (5 มี.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวบรวมความคิดเห็นที่ได้นำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติใช้เป็นข้อมูลในการปฏิรูปประเทศไทย
อ่าน 25 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา (4 มี.ค. 2558)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
อ่าน 19 ครั้ง
สมุทรปราการประดับไฟส่องสว่างองค์พระสมุทรเจดีย์ (3 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนงบประมาณกว่า 5 ล้าน ประดับไฟส่องสว่างเพิ่มความสวยงามให้องค์พระสมุทรเจดีย์ปูชนียสถานคู่บ้าน คู่เมืองและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 32 ครั้ง
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด (6 ส.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยยาเสพติด
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยยาเสพติด (16 ก.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมทักษะให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สมุทรปราการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต (21 มี.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดศึกษาดูงานการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตและอุบัติภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการนำคณะฯดูงานโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ (18 ก.พ. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะฯดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริที่จังหวัดนครนายก

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล