สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

สมุทรปราการออกกวดขันปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (27 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัด ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
อ่าน 21 ครั้ง
สมุทรปราการมอบรางวัลข้าราชการมืออาชีพและกูรูปากน้ำ (26 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลายาวนาน มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น
อ่าน 10 ครั้ง
สมุทรปราการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเกษตรลดต้นทุนการผลิต (21 ก.พ. 2558)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อเพิ่มคุณภาพดินแลลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมี
อ่าน 14 ครั้ง
สมุทรปราการชี้แจงโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ (17 ก.พ. 2558)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558
อ่าน 19 ครั้ง
สมุทรปราการออกตรวจป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน (16 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการออกตรวจติดตามภาวะสินค้าและป้องปรามผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน
อ่าน 22 ครั้ง
สมุทรปราการออกตรวจเรือประมงในพื้นที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมง (16 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่ กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงเร่งนำแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้ไปตรวจพิสูจน์สัญชาติ แก้ปัญหาการค้ามนุษย์รองรับเปิด AEC
อ่าน 16 ครั้ง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการให้ความรู้การปรับตัวรับ AEC (13 ก.พ. 2558)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้แนวทางการปรับตัวของนักอุตสาหกรรมเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก่สมาชิกและผู้สนใจ
อ่าน 7 ครั้ง
ไฟไหม้บ่อขยะที่สมุทรปราการเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด (13 ก.พ. 2558)
เจ้าหน้าที่ยังคงระดมฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่ลุกไหม้บ่อขยะเก่า บริเวณหมู่ 4 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด
อ่าน 11 ครั้ง
สมุทรปราการกวดขันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในเรือประมง แก้ปัญหาการค้ามนุษย์รองรับเปิด AEC (11 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่ กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงเร่งนำแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้ไปตรวจพิสูจน์สัญชาติ
อ่าน 20 ครั้ง
สมุทรปราการจัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ (10 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่
อ่าน 12 ครั้ง
สมุทรปราการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (10 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่
อ่าน 18 ครั้ง
สมุทรปราการจัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (6 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ส่งเสริมให้เยาวชนนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่าน 20 ครั้ง
สมุทรปราการจัดงานวันคนพิการสากลส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (5 ก.พ. 2558)
สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงออกและได้รับการยอมรับจากสังคม
ตัวแทนนักเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯสมุทรปราการ (4 ก.พ. 2558)
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เดินทางไปยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ช่วยหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ
สมุทรปราการเตรียมตั้งศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน (3 ก.พ. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการเร่งขับเคลื่อนความพร้อมของฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมตั้งศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อบริการข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป
สมุทรปราการเสริมสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้เยาวชนในสถานศึกษา (3 ก.พ. 2558)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์และการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยให้เยาวชนในสถานศึกษา
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด (6 ส.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยยาเสพติด
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยยาเสพติด (16 ก.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมทักษะให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สมุทรปราการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต (21 มี.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดศึกษาดูงานการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตและอุบัติภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการนำคณะฯดูงานโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ (18 ก.พ. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะฯดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริที่จังหวัดนครนายก

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล