สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

สมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่น (27 มิ.ย. 2559)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ มอบประกาศเกียรติบัตร/โล่รางวัล แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการจัดเก็บข้อมูล การสนับสนุนและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่น
อ่าน 1 ครั้ง
สมุทรปราการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู รับมือฝนตกในปริมาณมากกว่าปกติ (24 มิ.ย. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังกรณีฝนตกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดฝนตกหนักในปริมาณมากกว่าปกติ
อ่าน 25 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 59 (24 มิ.ย. 2559)
เยาวชน และกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแสดงพลังปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
อ่าน 23 ครั้ง
ทหาร ตำรวจและอาสมัครออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในนิคมบางปู จ.สมุทรปราการ (22 มิ.ย. 2559)
ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครออกช่วยเหลือพนักงานและประชาชนในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน
อ่าน 22 ครั้ง
เครือข่ายภาคประชาสังคมสมุทรปราการและฉะเชิงเทราจัดเวทีสภาพลเมืองให้ความรู้การส่งเสริมประชาธิปไตย (22 มิ.ย. 2559)
เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเวทีให้ความรู้การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยแนวทางประชารัฐ พร้อมทั้งระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ่าน 17 ครั้ง
สมุทรปราการจัดมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (16 มิ.ย. 2559)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดมหกรรม สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ
อ่าน 61 ครั้ง
สมุทรปราการ รับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานชุมชนบางกะเจ้า ครั้งที่ 2 (15 มิ.ย. 2559)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ โครงการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตของชุมชน สภาพสังคมในปัจจุบัน
อ่าน 30 ครั้ง
สมุทรปราการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (13 มิ.ย. 2559)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
อ่าน 39 ครั้ง
สมุทรปราการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรมอาเซียนแก่บุคลากรในจังหวัด (10 มิ.ย. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน ให้แก่บุคลากรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่าน 36 ครั้ง
กองทุนไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการฯ มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (10 มิ.ย. 2559)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แก่โรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
อ่าน 11 ครั้ง
พสกนิกรสมุทรปราการทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ (9 มิ.ย. 2559)
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการทุกภาคส่วนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
อ่าน 29 ครั้ง
ผู้ตรวจฯ กระทรวงการคลังติดตามการเบิกจ่ายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล (7 มิ.ย. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 33 ครั้ง
กรมพินิจฯ แถลงข่าว DJOP SPORTS FOR CHANGE (7 มิ.ย. 2559)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาให้เยาวชน DJOP SPORTS FOR CHANGE เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองต่อสาธารณชน
อ่าน 40 ครั้ง
สมุทรปราการจัดอบรม ครู ข เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (1 มิ.ย. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
อ่าน 39 ครั้ง
จังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนภาคตะวันออกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (31 พ.ค. 2559)
อ่าน 140 ครั้ง
อ.ค.ต.ป. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้านที่ จ.สมุทรปราการ (30 พ.ค. 2559)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน “โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 30 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล (28 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ
อ่าน 40 ครั้ง
เครือข่ายภาคประชาสังคมสมุทรปราการระดมความคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (27 พ.ค. 2559)
เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดสมุทรปราการ ระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด นำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
อ่าน 31 ครั้ง
จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 40 กองทุน (17 พ.ค. 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อคนสมุทรปราการ (27 เม.ย. 2559)
อ่าน 182 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« มิถุนายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร