ข่าวประชาสัมพันธ์
การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 2 ธ.ค. 2556 )
 
         สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 ได้ประกาศลงในราชกิจจ นุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยกำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการกำหนด
       เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกิน 90 วันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดสง เพื่อให้การดำเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีความประสงค์จะต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงดังดำเนินการดังต่อไปนี้
1.การต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
-ยื่นแบบรับรองฯ ก่อนวันที่สิทธิการทดลองฯ เดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกิน 90 วัน
-กรณีไม่สามารถต่ออายุการทดลองฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการดังนี้
       1.ยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองฯ เดิมสิ้นสุดลง ด้วยตนเองต่อ กสทช. หรือทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน
       2.การขอขยายระยะเวลาทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่สิทธิ ในการทดลองฯ เดิมสิ้นสุดลง
2.เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
3.กรณี เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลงประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
4.อัตราค่าธรรมเนียนพิจารณาคำขอ
5.ช่องทางการนำส่งเองสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1 (ปส.1) สำนักงาน กสชท. โทร. 02 271 7600 และ 02 271 7611 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร และตรวจสอบรายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง ที่ http://broadcast.nbtc.go.th/                          
                                         ……………………………………………
จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน