ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม มีความประสงค์จัดจ้างโดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยการฝังกลบ เป็นขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 10 ม.ค. 2557 )
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม มีความประสงค์จัดจ้างโดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยการฝังกลบ เป็นขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ราคากลางของงาน ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.- บาท/เดือน(สามแสนบาท/เดือน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท กำหนดระยะเวลาในการจ้างกำจัดขยะโดยการฝังกลบ ๘ เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๔๕-๗๐๐๔-๕ ต่อ ๒๑ ในวันและเวลาราชการ...//
จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน