ข่าวท้องถิ่น 2
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรม "สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป คืนความสุขให้ประชาชน

วันที่ 23 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 521 คน)
 
             
 
 
          วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ที่เทศบาลตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป คืนความสุขให้คนไทย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายทหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ โดยรูปแบบการจัดงานเน้นกิจกรรมเสริมสร้าง ความสมานฉันท์ เพื่อประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในจังหวัดสมุทรสาคร เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความสุข สลายความคิดต่างทางการเมืองในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบเรียบร้อย ร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
          
 
        
             กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา การกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การร่วมร้องเพลง คืนความสุขให้ประชาชนไทย การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การประกวดวาดภาพ การแข่งขันเรียงความ การแข่งขันระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ การประกวดมิสปรองดองสมานฉันท์ และการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ การแจกแว่นสายให้กับผู้สูงอายุ บริการทำบัตรประชาชน ตรวจสุขภาพ ตัดผม เสริมสวย บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การแสดงดนตรีจากดุริยางค์ทหารบก สร้างความบันเทิงและการแจกพันธุ์พืช พันธุ์ผักให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ ชักเย่อ และการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม ผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน กับทีมผสมของผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป คืนความสุข ให้ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร
 

 

จำนวนคนอ่าน 522 คน จำนวนคนโหวต 0 คน