บทความ / รายงานพิเศษ
๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ 23 เม.ย. 2555 )
 

          ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะมีการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรคือ ทำให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ขอนำเสนอประวัติประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ให้ประชาชนได้ทราบโดยย่อ ดังนี้
          ประเทศแรก บรูไนดารุสซาลาม เป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 มีชื่อเป็นทางการว่า เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน ภาษาที่ใช้คือ มาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่คือร้อยละ 67 ของประชากร กำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันชาติ มีการปกครอง ระบอบกษัตริย์ มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และรักษาการรัฐมนตรีการคลัง สกุลเงินที่ใช้เป็น ดอลลาร์บรูไน (เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์และสามารถใช้แทนกันได้)
          ประเทศที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชา กัมพูชา เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 มีชื่อเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงพนมเปญ ภาษา เขมร เป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย ศาสนา พุทธ นิกายเถรวาท อิสลาม และคริสต์ วันชาติ วันที่ 9 พฤศจิกายน การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สกุลเงิน เรียล
          ประเทศที่สาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก มีทรัพยากรธรรมชาติมาก (น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ สัตว์น้ำ) เป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีบทบาทสูงในกลุ่ม NAM และ OIC พื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา ภาษา อินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ ศาสนา อิสลาม (ร้อยละ 88) วันชาติ วันที่ 17 สิงหาคม การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำของประเทศ สกุลเงิน รูเปียห์
          ประเทศที่สี่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาวเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ ภาษาลาว ศาสนาพุทธ ร้อยละ 75 วันชาติ วันที่ 2 ธันวาคม การปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยพรรคการเมืองเดียว คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ สกุลเงิน กีบ
          ประเทศที่ห้า ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มาเลเซียเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภาษา มาเลย์ ศาสนา อิสลาม (ร้อยละ 60) วันชาติ วันที่ 31 สิงหาคม การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ปัจจุบันประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐ ประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี สกุลเงิน ริงกิต
          ประเทศที่หก สหภาพพม่า สหภาพพม่า พม่าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 ข้อมูลทั่วไป มีชื่อเป็นทางการว่า สหภาพพม่า (Union of Myanmar) เมืองหลวง เนปีดอว์ ภาษาราชการ พม่า ศาสนา พุทธ (ร้อยละ 90) วันชาติ วันที่ 4 มกราคม การปกครอง ระบอบเผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council หรือ SPDC) โดยประธาน SPDC เป็นประมุขของประเทศ และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล สกุลเงิน จั๊ต
          ประเทศที่เจ็ด สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวง กรุงมะนิลา ภาษา ตากาล็อก เป็นภาษาประจำชาติ ภาษาฟิลิปปินส์ และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ นับถือศาสนา คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค (ร้อยละ 83) วันชาติ วันที่ 12 มิถุนายน การเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดี เป็นประมุข และหัวหน้าคณะบริหารประเทศ สกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์
          ประเทศที่แปด สาธารณรัฐสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เมืองหลวง สิงคโปร์ ภาษา มาเลย์ เป็นภาษาประจำชาติ และใช้ภาษาอังกฤษ มาเลย์ จีนกลาง และทมิฬ เป็นภาษาราชการ ศาสนา พุทธ (ร้อยละ 42.5) วันชาติ วันที่ 9 สิงหาคม การปกครอง ระบอบสาธารณรัฐ ระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
          ประเทศที่เก้า ราชอาณาจักรไทย ไทยเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ภาษาราชการ ไทย ศาสนา พุทธ (ร้อยละ 90) วันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม การเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สกุลเงิน บาท
          ประเทศที่สิบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนามเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เมืองหลวง กรุงฮานอย ภาษาราชการ เวียดนาม ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน ศาสนา พุทธ (ร้อยละ 90) วันชาติ วันที่ 2 กันยายน การเมืองการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม แต่งตั้งโดย สภาแห่งชาติ (National Assembly) สกุลเงิน ด่ง
          ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558 และยังมีแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) และแผนการสื่อสารของอาเซียน (ASEAN Communication Plan) ของประชาคมอาเซียนทั้งสาม ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นคู่มือในการดำเนินการที่สอดคล้องกับ กฎบัตรอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและความรุ่งเรือง อย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนอาเซียน
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๕๘ หรือที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. ๐๓๔-๔๑๒๙๙๒ ในวันเวลาราชการ
 
ข้อมูล : สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
บทความโดย : จิตธิมา รัตนสุนทร
 
จำนวนคนอ่าน 325 คน จำนวนคนโหวต 0 คน