ข่าวท้องถิ่น 2
ประชุมเพื่อวางแนวทางกำหนดมาตรฐานกะปิสมุทรสาคร

วันที่ 15 ต.ค. 2558 )
 
      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 นางสาวจุฑามาศ นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยนางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตกะปิสมุทรสาคร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือ เกษตรกรผู้ผลิตกะปิมีการรวมกลุ่มและมีความเข้มแข็ง การผลิตกะปิของเกษตรกรได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน
       นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งผลิตกะปิที่เหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมปีหนึ่งๆ มีการจับกุ้งเคยปริมาณเฉลี่ย 500ตัน/ปี นำมาผลิตกะปิได้ปริมาณเฉลี่ย 200 ตัน/ปี แต่การรวบรวมและแปรรูปดำเนินการโดยพ่อค้าคนกลางทำให้มีส่วนต่างระหว่างผู้ผลิตและผู้แปรรูปยังห่างกันมากและตกเป็นของพ่อค้าคนกลางปีละ 3 – 5 พันล้านบาท โดยมีพื้นที่ผลิตคือ ท้องที่ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีปัญหาในเรื่องเกษตรกรขาดการพัฒนาการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม และขาดมาตรฐานในการผลิต ขาดสุขลักษณะที่ดี โดยเฉพาะพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัด มีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการจำนวนมาก นำไปสู่ความเชื่อมั่นในมาตรฐานของการผลิตกะปิของผู้บริโภคที่เดินทางผ่านไปมา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหน่วยงานของรัฐให้คำแนะนำช่วยเหลือ
       นางพัชรีย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุผลดังกล่าวจังหวัดสมุทรสาคร จึงเห็นควรจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตกะปิสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้ากะปิของจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ครอบครัวเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
 
พัชรีย์ /รายงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนคนอ่าน 531 คน จำนวนคนโหวต 0 คน