ประชาคมเศรษฐกิจ ( AEC )
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interference) คืออะไร

วันที่ 30 ส.ค. 2559 )
 
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของอาเซียนที่ได้สะท้อนอย่างชัดเจนในกฎบัตรอาเซียน หลักการนี้ทำให้สมาชิกอาเซียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เนื่องจากเห็นพ้องร่วมกันที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของตน รวมทั้งแนวคิดที่ว่าปัญหาภายในประเทศไม่สามารถแก้ไขโดยมาตรการลงโทษจากภายนอก แต่ต้องได้รับการบริหารจัดการโดยปัจจัยภายในประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการและแนวความคิดของประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาการเมืองภายในเมียนมา


โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
จำนวนคนอ่าน 325 คน จำนวนคนโหวต 0 คน