ประชาคมเศรษฐกิจ ( AEC )
RCEP แตกต่างจากกรอบความร่วมมืออื่นอย่างไร

วันที่ 30 ส.ค. 2559 )
 


ความแตกต่างจาก TPP
TPP มี USA เป็น key player และกำหนดมาตรฐานการเปิดเสรีไว้สูงมาก (High Standard) และมีการนำ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า (New issues) เข้ามาเจรจาทั้งหมด ปัจจุบัน TPP มีสมาชิก 9 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์, เวียดนาม, บรูไนและมาเลเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TPP แล้ว ในขณะที่ RCEP มีอาเซียนเป็นแกนกลาง กรอบการเจรจายังไม่ชัดเจนค่อยไปค่อยไป แต่มีเป้าหมายหลักคือ ขยายการค้าและการลงทุนให้กว้างขึ้นและลึกขึ้นกว่าการเจรจาใน ASEAN+ ซึ่งการเจรจาความตกลงทั้งคู่จะเป็นการเปิดเสรีของสองซีกโลกคือ RCEP เป็นซีกตะวันออก และ TPP เป็นซีกตะวันตก

ความแตกต่างจาก AEC
ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) คือ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN 10 ประเทศกับคู่ภาคี ในปัจจุบันมี 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ RCEP พัฒนามาจาก ASEAN+1 โดยมุ่งหมายให้เกิดระบบการค้าเสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain) ในขณะที่ AEC คือการ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมให้อาเซียน
- เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือโดยเสรีและการ เคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น
- ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
- ลดช่องว่างการพัฒนาของประเทศสมาชิก
- ส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลก
โดยที่ RCEP จะเป็นตลาด ที่โตกว่า AEC เนื่องจากมีประชากรมากกว่า ขนาดทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่โตกว่า และ RCEP มีเป้าหมายในการเจรจาการค้าให้คลอบคลุมทุกมิติทั้งด้านกว้างและลึก เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทั้ง 16 ชาติสมาชิก


ข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

จำนวนคนอ่าน 308 คน จำนวนคนโหวต 0 คน