ประชาคมเศรษฐกิจ ( AEC )
Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP คืออะไร

วันที่ 30 ส.ค. 2559 )
 
ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) คือ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN 10 ประเทศกับคู่ภาคี ในปัจจุบันมี 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ RCEP พัฒนามาจาก ASEAN+1 โดยมุ่งหมายให้เกิดระบบการค้าเสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain)

เป้าหมายของ RCEP มีดังนี้
1. คลอบคลุมทุกมิติที่กว้างขึ้น เช่น รายการสินค้าจากเคยลดรวม 95 % ต้องลดมากกว่า 95 %
2. RCEP มีความจำเป็นจะต้องสะท้อนให้สมาชิกเป็น Global Supply Chain ให้ได้
3. ลดกฎระเบียบการค้าบริการให้มากที่สุด
4. การลงทุนเปิดเสรี อำนวยความสะดวก ต้องทำให้เกิดบรรยากาศ การแข่งขันทางการลงทุน การส่งเสริม และคุ้มครองการเปิดเสรีจะต้องมี Capacity Building ผลักดัน FTAs ที่จะเกิดขึ้นก้าวต่อไปได้ในระดับที่ ใกล้เคียงกัน
5. RCEP ต้องไกลกว่า ASEAN +1 สิ่งที่จะทำต้องมีประโยชน์ต่อทุกประเทศ (ประเทศกำลังพัฒนาด้วย) เป็นความตกลงรวมกลุ่มทางภูมิภาค เทียบเคียงกับกลุ่มอื่น ๆ ได้ มุ่งหวังให้ใกล้เคียงกับ TPP


ข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จำนวนคนอ่าน 287 คน จำนวนคนโหวต 0 คน