ประชาคมเศรษฐกิจ ( AEC )
ความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน

วันที่ 30 ส.ค. 2559 )
 
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก และยังเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านนิเวศวิทยามากที่สุดในโลก แม้ว่าอาเซียนจะครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ 3 ของพื้นที่แผ่นดินของโลก แต่กลับเป็นที่รู้จักว่าอุดมไปด้วยคงวามหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เด่นชัด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สำหรับผืนป่าที่ปกคลุมภูมิภาคอาเซียนมีเพียงร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์ต่างๆ ถึงร้อยละ 40ของชนิดพันธุ์ในโลกนี้ นอกจากนี้ภูมิภาคอาเซียนยังเป็นแหล่งของพื้นที่คุ้มครองซึ่งมีมากกว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ถึง 595,700 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่ทั้งหมด

ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอยู่ในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน 6 ระบบ ได้แก่ ระบบนิเวศเขาสูง ระบบนิเวศป่าดิบชื้น ระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อน ระบบนิเวศป่าเขาหินปูน ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และระบบนิเวศน้ำจืด ทำให้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพถึงร้อยละ 20 ของโลก แม้จะมีพื้นที่เพียงร้อยละ 3 ของพื้นที่โลกก็ตาม ทั้งนี้ ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดระดับโลกมีจำนวน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ในทางกลับกันอาเซียนก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในระดับโลกนับเป็นภูมิภาคที่มีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามเป็นจำนวนมาก โดยมาเลเซียมีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ 1,092 ชนิดพันธุ์ อินโดนีเซีย 976 ชนิดพันธุ์ ฟิลิปปินส์ 944 ชนิดพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พืช รวมทั้งมีพื้นที่สำคัญระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังถูกคุกคาม (Biodiversity Hotspots) อยู่ถึง 25 แห่ง ซึ่งมีการประมาณว่าหากอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ยังคงอยู่ในระดับนี้ อาเซียนจะสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ราว 1 ใน 3 และสูญเสียพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพถึงร้อยละ 42 ภายในปี พ.ศ. 2643


ข้อมูล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนคนอ่าน 336 คน จำนวนคนโหวต 0 คน