พยากรณ์อากาศ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประวันที่ 23 กันยายน 2559

วันที่ 23 ก.ย. 2559 )
 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประวันที่ 23 กันยายน 2559
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังรายละเอียนดดังนี้
1. ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันและภาวะภัยพิบัติ
สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคอากาศไม่ร้อนและจะเย็นลงในตอนกลางคืน อุณหภูมิมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ทุกภาคมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่โดยทั่วไป และอาจมีฝนตกหนักบ้างบางช่วงเวลา จากปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยธรรมชาติ และน้ำไหลหลากบางแห่ง สภาพน้ำท่าแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ปกติเว้นบางสายอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย สำหรับพื้นที่แม่น้ำบรรจบกันปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำในแต่ละภาค ภาพรวมมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงพอใช้ บางเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ดี จากปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมาสำหรับปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้อย

2. สถานการณ์และภาวะคุกคามเป็นรายภาค
2.1 ภาคเหนือ
ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป อากาศค่อนข้างเย็น และอุณหภูมิจะลดลงช่วงบ่ายค่ำ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บางพื้นที่โดยที่มีปริมาณลดลง สถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ ระดับน้ำลดลง ส่วนพื้นที่ อ.สวรรคโลก อ.กงไกรลาศ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ และ อ.เมือง จ.สุโขทัย ระดับน้ำทรงตัว สภาพน้ำในลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาในบริเวณที่ ลำน้ำมารวมตัวกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และบางพื้นที่ของลุ่มน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ เว้นลุ่มน้ำยมตอนล่างบริเวณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ส่วนแม่น้ำป่าสักบริเวณ อ.วิเชียรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้อย สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 13,460 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 54) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเกณฑ์ดี เว้นเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป อากาศเย็น และอุณหภูมิลดลงช่วงบ่ายค่ำ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเกือบทั่วไป และฝนตกหนักบริเวณ จ.อุบลราชธานี สถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ปัจจุบันระดับน้ำลดลง สภาพน้ำท่าโดยทั่วไป ลุ่มน้ำชี น้ำมูล และลุ่มน้ำสาขาน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนพื้นที่ปลายน้ำของแม่น้ำชี บรรจบแม่น้ำมูล มีปริมาณน้ำมากส่วนที่อยู่ในฝายกั้นน้ำมีปริมาณน้ำพอใช้ อนึ่งลำน้ำทางตอนเหนือของภาคบริเวณลุ่มน้ำสงครามมีน้ำมาก สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมาก ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,218 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 50) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงพอใช้ เว้นเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์ดี เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน และ เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา ปริมาณน้ำใช้การยังอยู่ในเกณฑ์น้อย

2.3ภาคกลาง
ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป อากาศไม่ร้อย กลางคืนเย็น มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไป และฝนตกหนักบริเวณ กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและฝนในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ อ.เสนา อ.บางบาล และ อ.พระนครศรีอยุธยา สภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก สำหรับแม่น้ำป่าสักมีน้ำมาก ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 752 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 55) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงพอใช้ เว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนเขื่อนด้านตะวันตก มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 16,898 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 64) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี และ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์น้อย

2.4 ภาคตะวันออก
ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป อากาศไม่ร้อนกลางคืนเย็น อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไป และฝนตกหนักบริเวณ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด สภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาโดยทั่วไป มีปริมาณน้ำปกติ ปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 638 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 42) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง และเขื่อนนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี ปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์น้อย


2.5 ภาคใต้
ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป อากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักและลำน้ำสาขาส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำปกติ สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 5,146 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 63) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์น้อย

- ฝั่งอ่าวไทย ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไป สภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ฝั่งอันดามัน ภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไป มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไป และตกหนักบริเวณ จ.พังงา สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ อ.คุระบุรี อ.กะปง และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ สภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์ดี

3. แนวโน้มภาวะคุกคาม
3.1 สถานการณ์เฝ้าระวัง
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัด ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนทั่วไปและตกหนักบางแห่งน้ำในพื้นที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นภาวะธรรมชาติ ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วอาจจะมีระดับน้ำสูงขึ้นได้ สำหรับภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะนี้ปริมาณฝนลดลงแต่อาจเพิ่มปริมาณขึ้นอีกครั้งใน 1-2 วันข้างหน้าได้ สำหรับสถานภาพของแม่น้ำสายหลัก ปริมาณน้ำที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ บริเวณพื้นที่รวมของลำน้ำทั้งแม่น้ำน่าน แม่น้ำยม และแม่น้ำป่าสัก รวมทั้ง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ส่วนพื้นที่ควรระวังทั้งลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำป่าสักตลอด ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำสงคราม จ.สกลนคร ลำเซบาย จ.ยโสธร ทั้งนี้อาจมีน้ำล้นตลิ่งได้

3.2 ภาวะคุกคามตามสถานการณ์
- วันนี้ทุกภาคยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเกือบทั่วไป และอาจมีฝนตกหนาแน่นในหลายพื้นที่ ของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ระนอง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

- วันพรุ่งนี้มีแนวโน้มฝนลดลง แต่ยังคงอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบางพื้นที่ของภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก

- คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเรือเล็กดาดฟ้าเปิดควรงดออกจากฝั่ง

- เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ และมีปริมาณน้ำในลำน้ำยังคงอยู่ในระดับวิกฤต บริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.น่าน และ จ.เพชรบูรณ์

- เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขา จ.จันทบุรี จ.ระนอง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต

3.3 การติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
- ขณะนี้ร่องมรสุมกำลังเคลื่อนลงผ่านตอนกลางของประเทศ จะมีผลให้ฝนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลดลงเป็นตัวชี้วัดการสิ้นสุดของฤดูฝนตอนเหนือของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ร่องมรสุมอาจเลื่อนขึ้นไปภาคย่านตอนบนของประเทศได้อีกครั้ง เนื่องจากอิทธิพลมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวตังเกี๋ย

- สถานการณ์น้ำ ขณะนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์น้อย เว้นลุ่มน้ำบางแห่งอยู่ในเกณฑ์มาก ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฝนเฉพาะแห่ง ซึ่งอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะยังคงส่งผลให้ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่บริเวณร่องมรสุมพาดผ่าน และอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่ง ในหลายพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ราบลุ่มริมลำน้ำ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ปลายน้ำ และน้ำป่าไหลหลากบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ในหลายพื้นที่นั้นยังคงมีปริมาณน้ำน้อย ซึ่งปริมาณฝนตกในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนปริมาณน้อย อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนโดยทั่วไปยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่วนบริเวณพื้นที่นอกเขตชลประทาน ควรหามาตรการเก็บกักน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด สำหรับใช้การต่อไปในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ประพันธ์ศักดิ์ พุทธชาติผู้เรียบเรียง : วจิรา ชุติกชุษณพงศ์แหล่งที่มา : สำนักข่าว
จำนวนคนอ่าน 258 คน จำนวนคนโหวต 0 คน