คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รายการเดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชน วันที่ 25 ตุลาคม 2559

วันที่ 29 ต.ค. 2559 )
 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หมู่บ้านจำนวน 74,655 หมู่บ้าน งบประมาณ 18,800 ล้านบาท หรือหมู่บ้านละประมาณ 250,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือนำไปใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เช่น ลานตากมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอในแต่ละพื้นที่ พิจารณาอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินให้กับโครงการ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย.2559 ถึงเดือน ม.ค.2560
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีการอนุมัติการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีมติในการจัดตั้งตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาในระดับอำเภอมีความรวดเร็วขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ แหล่งที่มา : สำนักข่าว
จำนวนคนอ่าน 238 คน จำนวนคนโหวต 0 คน