ข่าวประกวดราคา
ศาลจังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสอบราคางานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 31 ส.ค. 2560 )
 
ประกาศ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคางานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสอบราคางานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุ ห้องธุรการ ชั้น ๒ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ณ งานพัสดุ ห้องธุรการ ชั้น ๒ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smsc.coj.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๑๓๙๓๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นางสาวสิริรำไพ พวงเสรี)
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนคนอ่าน 137 คน จำนวนคนโหวต 0 คน