ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าในตลาดประชารัฐ

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)

วันนี้ (4 ธันวาคม 2560) เวลา 13.30 น.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้า"ตลาดประชารัฐ”ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธาน YEC จังหวัดสมุทรสาคร และพ่อค้า แม่ค้า ที่ขึ้นทะเบียนผู้ค้าในตลาดประชารัฐ เข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐพัฒนาตลาดใหม่และขยายตลาดที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายทำให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้มาขึ้นทะเบียนทั้งหมด 285 ราย

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังกล่าวอีกว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าในตลาดประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การจัดคิวผู้ประกอบการค้าขายสินค้า ในตลาดแต่ละประเภท การบริหารจัดการตลาด เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน