ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดงานวันต่อต้นการคอร์รัปชันสากล (ปะเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560

วันที่ 9 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)

     วันนี้ (9 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้นการคอร์รัปชันสากล (ปะเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
      โดยการจัดกิจกรรมภายในปีนี้ เป็นไปภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งภายในงานนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นผู้นำการประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ จากนั้นเป็นการมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 โดยคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครปีนี้ มีใจความว่า "ทุจริตดั่งโรคร้าย จ้องทำลายชาติบ้านเมือง สมุทรสาครจะรุ่งเรือง คนทั้งเมืองขจัดคอร์รัปชั่น” ผลงานของเด็กหญิงสุพรรษา โพธิ์ถนอม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
     นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 นี้ เป็นไปตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญ เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอรัปชั่น และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้น จากการทุจริตคอรัปชั่น โดยจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสที่ดีของชาวสมุทรสาครทุกคนที่จัดได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต่อต้านการทุจริตและแสดงจุดยืนร่วมกันที่จะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป ...//
จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 0 คน