ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)

วันนี้ (19 ธันวาคม 2560) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายวิรัช  คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ  โดยมีนายสุชาติ  เงินสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร  และผู้ประกอบกิจการกว่า 160 คน เข้าร่วมสัมมนา

นายสุชาติ  เงินสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  กล่าวว่า  การจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545   เป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับแรงงานและสถานประกอบกิจการ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายและประเมินเงินสมทบผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รองรับประเทศไทย 4.0

สำหรับ  การจัดโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  การขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรองรับประเทศไทย 4.0  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้รับทราบข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายและประเมินเงินสมทบผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน