ข่าวท้องถิ่น
เลขาธิการสภากาชาดไทยให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4

วันที่ 24 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)

วันนี้ (24 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด ตำบลท่าจีน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 โดยมี นายกเหล่ากาชาด  คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 จำนวน 7  จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามและสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม  ในการนี้ นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  คณะกรรมการ พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  ได้กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นหน่วยงานหลักของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร โดยภารกิจหลักที่สำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัด ได้แก่ 4 ประการ คือ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปฏิบัติภารกิจให้สภากาชาดไทยด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ และมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ อันควรแก่การสรรเสริญ

นางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับทุกภาคส่วน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ครั้งที่ 152 ของการประชุมภาค และเป็นครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามและสมุทรสาคร  ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุก 4 เดือน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 4 จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอได้รับทราบข้อมูล แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 7 จังหวัดในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2560 และ เพื่อให้นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 4  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาด ต่อไป

จำนวนคนอ่าน 86 คน จำนวนคนโหวต 0 คน