ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครตรวจสถานประกอบกิจการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย

วันที่ 26 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)

วันนี้ (26 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. จังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย กำลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และกำลังทหาร  ตำรวจ ลงตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ เพื่อตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

สำหรับ คณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่ที่ตำบลคอกกระบือ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบมีการจ้างคนแรงงานต่างด้าว จำนวน 13 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 4 คน จากการตรวจสถานประกอบการดังกล่าวพบการกระทำผิด การจ้างงานผิดนายจ้างของแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 คน  และใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 2 คน  ทั้งนี้ได้ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

          สำหรับ การตรวจสถานประกอบการของคณะทำงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ มีความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย …//

จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คน