ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการตั้งเครือข่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

วันที่ 25 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมศักยภาพด้านความมั่นคงกิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมศาลาประชาคม อำเภอบ้านแพ้ว โดยมีนายโชติพัฒน์   สิชฌรังสี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร   ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายงานปกครองของอำเภอบ้านแพ้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนวิทยากรจาก กอ.รมน.ที่ได้มาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับโครงการเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงกิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นี้ ได้จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย เรียนรู้ความเป็นมาของคนไทย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้น สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ภายในพื้นที่หรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

จำนวนคนอ่าน 39 คน จำนวนคนโหวต 0 คน