ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครอบรมสร้างความรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

วันที่ 29 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)

วันนี้ (29 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว โดยมีแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวในการเฝ้าระวัง สนับสนุน แจ้งเบาะแส ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยการโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดียิ่งขึ้น 

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   กล่าวว่า  โครงการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว ถือว่าเป็นการริเริ่มโครงการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะกระตุ้นสถานประกอบกิจการให้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้ จะปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการสเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อให้มีความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย ขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ข้อห้าม/ข้อบังคับต่างๆ การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงานและสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวในการเฝ้าระวัง สนับสนุน แจ้งเบาะแส ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อันเป็นการช่วยเหลือให้ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานมุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากนั้น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบใบประกาศเกียรติให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลจากโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560  จำนวน 10 แห่ง ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้เชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ …//

จำนวนคนอ่าน 88 คน จำนวนคนโหวต 0 คน