ข่าวท้องถิ่น
เทคนิคสมุทรสาครเปิดงานการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ

วันที่ 9 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)

วันนี้ (9 กุมพาพันธ์ 2561) เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คณะครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมชมผลงาน

โครงการที่จัดประกวดในครั้งนี้ จำแนกผลสิ่งประดิษฐ์ จำนวนทั้งสิ้น 176 ผลงาน  งานวิจัย 309งานวิจัย และได้จำแนกออกเป็น 11 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่น้องๆได้ตั้งใจคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานับว่ามีความน่าสนใจมาก หลายชิ้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันได้ด้วย  งานนี้นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

จำนวนคนอ่าน 161 คน จำนวนคนโหวต 0 คน