ข่าวท้องถิ่น
ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาครสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมาก

วันที่ 5 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2561)  ที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร  ศาลากลางจังหวัด ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับอ่านแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอ่านแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกแบบสอบถามดังกล่าว เจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง  เป็นต้น โดย ผู้มีรายได้น้อยที่สนใจจะต้องเตรียมบัตรประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาด้วย และไปติดต่อสถานที่ที่ตนเองลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ไว้ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-411504

สำหรับ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ได้เปิดให้เข้าร่วมโครงการฯตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 28 ก.พ.61 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง เช่น พัฒนาทักษะอาชีพ หางานทำในท้องถิ่น รับสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจของตนเอง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และยังได้รับวงเงินช่วยเหลือรายเดือนในบัตรสวัสดิการฯ เพิ่มขึ้นอีก 100 หรือ 200 บาท ตามฐานรายได้อีกด้วย ทั้งนี้รัฐบาลต้องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน คือ ได้รับทั้งเม็ดเงินเพื่อการดำรงชีพ และการต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ มีโอกาสเข้าถึงแห่งเงินทุนเท่าเทียมกับคนทั่วไป พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้มีรายได้น้อยด้วยว่า ทุกคนจะต้องยืดหยัดได้ด้วยตนเอง และสามารถดูแลตนเอง ลูกหลาน รวมถึงคนในครอบครัวได้อย่างเต็มภาคภูมิ ส่วนรัฐบาลจะทำหน้าที่สนับสนุนในทุกวิถีทางอย่างดีที่สุด ...//

จำนวนคนอ่าน 53 คน จำนวนคนโหวต 0 คน