ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครตรวจสถานประกอบกิจการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์

วันที่ 6 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. พันเอก เกรียงชัย  สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายทหาร) นำคณะชุดติดตามและตรวจสอบการจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  ประกอบด้วย กำลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และกำลังทหาร  ตำรวจ ลงตรวจสถานประกอบกิจการผลิตเหล็ก  โลหะ สแตนเลส เพื่อตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

สำหรับ ชุดติดตามและตรวจสอบการจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  โดยได้ตรวจสถานประกอบกิจการผลิตผลิตเหล็ก  โลหะ สแตนเลส  ในพื้นที่ที่ตำบลคอกกระบือ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในคณะเข้าตรวจสอบพบมีแรงงานต่างด้าวที่กำลังทำงานอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 48 คน เป็นชาย 32 คน หญิง 16 คน โดยในการตรวจสอบเบื้องต้น พบการแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานผิดนายจ้าง จำนวน 5 คน  โดยทางผู้ประกอบการอ้างว่า อยู่ในระหว่างการดำเนินการขอเปลี่ยนนายจ้างกับทางจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในการนี้ทางคณะที่เข้าตรวจสอบ ก็ได้สั่งการให้นายจ้างรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

          สำหรับ การตรวจสถานประกอบการของคณะทำงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ มีความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย …//

จำนวนคนอ่าน 59 คน จำนวนคนโหวต 0 คน