ข่าวท้องถิ่น
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม

วันที่ 7 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)

วันนี้ (7 กุมพาพันธ์ 2561) เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ตำบลบางปลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม โดยการทำความทำสะอาด เก็บขยะ และกวาดพื้นบริเวณโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โดยมีส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย และประชาชน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของจังหวัดสมุทรสาคร ได้รวมพลังสามัคคีจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการจุดประกายการทำคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรามและประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน คนรุ่นหลังได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไป

จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน