ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงภูมิปัญญาเพื่อคัดเลือกเป็น "ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9"

วันที่ 12 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)

          ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำลังดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆ เพื่อยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอความร่วมมือจากท่านในการนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้ร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ ได้ที่ www.onec.go.th และส่งแบบเสนอผู้ทรงภูมิปัญญาไทยเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9 ไปยัง สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300 ภายในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-668-7123 ต่อ 2459 หรือ 2450 ,081-808-7574 ,089-487-5479

จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน