ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครจัดโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธงกระตุ้นเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเป็นคนดีของสังคมภายใต้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)

          วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 07.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนแต่ละภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องที่ ลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตามโครงการ พบผู้วาฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายอภิเชษฐ แนวพญา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกัน อาทิ การเคารพธงชาติ ขับ สวดมนต์ตอนช้า ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ท่องคำปฏิญาณตน และร้องเพลงประจำโรงเรียน เป็นต้น

          ในการนี้ ผู้ว่าฯ สมุทรสาครได้ให้โอวาท 8 ประการ ประกอบไปด้วย การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ,  การเป็นจิตอาสากับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร , การดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา ,  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ,  สมุทรสาคร สะดวก สะอาด สวยงามด้วยมือเรา,  มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ , การปัญหายาเสพติด และการเฝ้าระวังพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

          จากนั้น ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบแว่นตาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา มอบหมวกกันน็อค อุปกรณ์การศึกษา ขนม นม หนังสือรักษาศีล5  จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบภาพวาดการ์ตูนเป็นผู้ว่าฯล้อมรอบไปด้วยเด็กนักเรียน หลังจากนั้นผู้ว่าฯเยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียนปลูกพืชผัก สิ่งประดิษฐ์ นอกจากนี้สนามจราจรเยาวชน สร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน้อคอีกด้วย

          สำหรับโครงการพบผู้วาฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติดนี้ เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ลงพื้นที่ไปพบกับคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน คณะครู นักเรียน และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของแต่ละโรงเรียน อันจะนำไปสู่การส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้เข้ากับสภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมกันนี้ยังเพื่อต้องการให้โอวาท 8 ประการแก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปสู่การเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติอีกด้วย...//

จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คน