ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครตรวจดูการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

วันที่ 12 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)

         วันนี้ ( 12 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีระพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ลงพื้นที่บริเวณคลองยม ท้ายตลาดมหาชัย  เพื่อตรวจดูการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและตลาด โดยมีนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

          นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  กล่าวว่า  เทศบาลนครสมุทรสาคร มีจำนวนประชากรจำนวน 68,872 คน มีครัวเรือน 18,725 ครัวเรือน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 85 ตัน/วัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของเทศบาล พบมีการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง สวนสาธารณะ แม่น้ำ ลำคลอง   ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ สถานพยาบาล มีระบบเอกชนในการเก็บขนในชุมชน พบว่า มีการทิ้งปนกับขยะทั่วไป ไม่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง  เทศบาลฯ มีศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่งก็ส่งต่อโรงพยาบาลสมุทรสาครนำไปกำจัดต่อ  ส่วนของเสียอันตรายชุมชน เทศบาลฯได้จัดวางถังขยะอันตรายทั้ง 32 ชุมชน พร้อมรณรงค์และให้ความรู้หลัก 3RS แต่ยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง

          เทศบาลนครสมุทรสาครจึงมากรอบแนวคิดการดำเนินงานโดยจะสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งระดับครัวเรือน เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ พัฒนากฎระเบียบ มาตรการ และบังคับใช้กฎหมาย  เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการขยะ เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะชุมชนให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ในการนี้  เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ตั้งเป้าในปี 2561 จะต้องลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้ได้ ร้อยละ 7 ในปี 2562 จะต้องลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้ได้ ร้อยละ 10 ในปี 2563 จะต้องลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้ได้ ร้อยละ 15 และในปี 2579 จะเป็นสังคมปลอดขยะ โดยมีแผนการบริหารจัดการขยะ 3 ขั้นตอน ต้นทางจะลดปริมาณและคัดแยกจากแหล่งกำเนิด กลางทางจะเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย และปลายทางขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ...//

 

จำนวนคนอ่าน 48 คน จำนวนคนโหวต 0 คน