ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” กระตุ้นเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเป็นคนดีของสังคม ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

วันที่ 8 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)

วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) เวลา 07.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางรองทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนแต่ละภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องที่ ลงพื้นที่พบปะนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกัน อาทิ การเคารพธงชาติ ขับ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และท่องคำปฏิญาณตน เป็นต้น
ในการนี้ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้ให้โอวาท 9 ประการ ประกอบไปด้วย การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การเป็นจิตอาสากับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร, การดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา, การทะเลาะวิวาท, ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ, สมุทรสาคร สะดวก สะอาด สวยงามด้วยมือเรา, มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์, การปัญหายาเสพติด และการเฝ้าระวังพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
จากนั้น ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบแว่นตาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา มอบหมวกกันน็อค อุปกรณ์การศึกษา พัดลม หนังสือรักษาศีล 5
สำหรับ โครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติดนี้ เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ไปพบกับคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน คณะครู นักเรียน และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของแต่ละโรงเรียน อันจะนำไปสู่การส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้เข้ากับสภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมกันนี้ยังเพื่อต้องการให้โอวาท 9 ประการ แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปสู่การเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 24 คน จำนวนคนโหวต 0 คน