ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.หอการค้า (ฉบับที่....) พ.ศ. ..... และร่าง พ.ร.บ.สมาคมการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

วันที่ 16 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ 
ร่าง พ.ร.บ.หอการค้า (ฉบับที่....) พ.ศ. ..... และร่าง พ.ร.บ.สมาคมการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับเดิมมีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน แต่ปัจจุบันลักษณะการค้า การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน จึงควรที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่หอการค้าและสมาคมการค้า ซึ่งเป็นเสาหลักให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

สาระสำคัญ "ร่าง พ.ร.บ.หอการค้า”
1. เพิ่มบทนิยาม "สมาคมการค้า” เพื่อให้ครอบคลุมถึงสมาคมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายอื่น 
2. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของหอการค้า เพื่อให้หอการค้าสามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมการค้า สามารถทำสัญญากับภาครัฐ 
3. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของหอการค้า ให้การประกอบวิสาหกิจภายใต้หอการค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น
4. แก้ไขเพิ่มเติมการเลิกหอการค้า กำหนดสัดส่วนที่ชัดเจน กรณีที่ต้องการยกเลิกหอการค้าต้องมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด
5. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
- ใบอนุญาตหอการค้า เดิม 500 บาท เป็น 2000 บาท
- ใบแทนใบอนุญาตหอการค้า เดิม 50 บาท เป็น 200 บาท
- การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิม 5 บาท เป็น 50 บาท 
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการ

สาระสำคัญ "ร่าง พ.ร.บ.สมาคมการค้า”
1. แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ชื่อของสมาคมการค้า โดยต้องมีคำว่า "สมาคมการค้า” นำหน้าชื่อ เพื่อความชัดเจน
2. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสมาคมการค้า ให้สมาคมการค้าสามารถประกอบวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมการค้าได้มากขึ้น 
3. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องผู้ร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ "ให้สมาชิกคนหนึ่งคนใดร้องขอ” สามารถเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมการค้าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับสมาคมได้
4. แก้ไจอำนาจของรัฐมนตรีรักษาการกรณีสั่งให้เลิกสมาคม ไปเป็นอำนาจของนายทะเบียน 
5. ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
- ใบอนุญาตสมาคมการค้า เดิม 500 บาท เป็น 1500 บาท
- ใบแทนใบอนุญาตสมาคมการค้า เดิม 50 บาท เป็น 200 บาท
- การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิม 5 บาท เป็น 50 บาท 
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการ

#insightครม #หอการค้า #สมาคมการค้า

จำนวนคนอ่าน 28 คน จำนวนคนโหวต 0 คน