ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรทุกระดับ หากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา

วันที่ 18 ต.ค. 2561 )
 

มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรทุกระดับ หากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา

วันนี้ (18 ต.ค.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาของข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของข้าราชการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ซึ่งต้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในระดับพื้นที่ และปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงมีบุคลากรในสังกัดเป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ฯลฯ ที่ต้องปฏิบัติราชการในจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎหมาย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ศรัทธาและพึ่งพาของประชาชน รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกสังกัดในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
เพื่อให้การรักษาจรรยาของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามกฎหมาย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกประเภทถือปฏิบัติ ดังนี้ 1) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต 2) ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายโดยเคร่งครัด 3) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่และมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 4) บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 5) ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งหากพบว่าบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ใดกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ คนมหาดไทย จะต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 211/2561
วันที่ 18 ต.ค. 2561

จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน