ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมหารือยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 29 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมหารือยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

➡️ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ประชุมการนำเสนอและหารือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่โรงแรมเอ็มบูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

➡️ เพื่อหารือถึงยุทธศาสตร์และรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยหัวข้อสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรมสู่ SME 4.0 ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยใบชา กาแฟ สมุนไพร ไผ่ และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท ภายในเวลา 3 ปี โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาในวันพรุ่งนี้

➡️ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ภาคเหนือตอนบน 2 อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่ครบวงจร Bamboo City ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กลุ่มอุตสาหกรรมไผ่ภาคเหนือ ได้ประมาณ 5 พัน – 1 หมื่นล้านบาท โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชียงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร และโครการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่นล้านนาตะวันออก

➡️ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทางกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมในทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชน ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

➡️ ส่วนช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ จะลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนและพบปะผู้ประกอบการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) และเกษตรอุตสาหกรรมใบชา กาแฟ และสมุนไพร ที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกระทรวงอุสาหกรรม ได้ดำเนินการผลักดันให้แต่ละชุมชนสามารถสร้างและต่อยอดอัตลักษณ์ของชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/WNECO6110290010003

จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 0 คน