ข่าวท้องถิ่น
แขวงทางหลวงสมุทรสาครทุ่มงบประมาณ 28.7 ล้านบาท สร้างทางคู่ขนานบนถนนพระราม 2 ช่วงปากทางโรงเข้ถึงหน้าวัดเกตุมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร

วันที่ 9 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 17 คน)

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ระหว่าง กม.42+595 ถึง กม.44+300. โดยมี นายสนธยา ศรีนวล นายยอดเพ็ชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทีมงานผู้รับจ้าง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ที่อยู่ในเขตการก่อสร้างร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์หาแนวทางป้องกัน และแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฯ

สำหรับ แนวก่อสร้างในช่วง กม.42+595 ถึง กม.44+300. จะอยู่บริเวณปากทางโรงเข้ ผ่าน สภ.บางโทรัด ไปจนถึงหน้าวัดเกตุมฯ เป็นการสร้างทางคู่ขนานเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันถนนเส้นนี้มีปริมาณจราจรหนาแน่น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีทางคู่ขนาน สภาพทางปัจจุบันเป็นเพียงทางบริการ ไม่สามารถใช้สัญจรได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งลักษณะทางกายภาพโครงสร้างชั้นทางและสะพานชำรุด ระบบระบายน้ำไม่ได้ตามมาตรฐาน และช่วงโครงการก่อสร้างมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพักอาศัยและประกอบกิจการค้าขาย มีสถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงมีโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างกัน ได้แก่ สค.2006 (โรงเข้) และ ทล.3403 (ยกกระบัตร) ทำให้มีรถจักรยานยนต์ย้อนศรบนทางหลักบริเวณช่วงถนนดังที่กล่าวมา

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาน 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง (มาตรฐานชั้นทางพิเศษ) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม. 42+595 ถึง กม. 44+300 ทางขนานด้านขวาทาง และก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกตุม ที่มีรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพรัศมีวงเลี้ยว บริหารการจราจรแบบสวนทิศทาง ก่อสร้างทางระบายน้ำถาวรบริเวณชุมชน ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจรและสัญลักษณ์บนพื้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้เครื่องจักรได้เข้าหน้างานและกำลังดำเนินงานอยู่แถวปากทางโรงเข้แล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาในการทำ 180 วัน โดยใช้วงเงิน 28,700,000 .- ล้านบาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)…//

จำนวนคนอ่าน 18 คน จำนวนคนโหวต 0 คน