ข่าวท้องถิ่น
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

วันที่ 9 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว โดยมีนายมณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี

นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และในปีการศึกษา 2561 ได้ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 90 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่านจะนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่านเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตนเองได้

ด้านผู้ปกครองที่ได้รับทุนการศึกษาต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมาหกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ จะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดกับบุตรหลาน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อไป…//

จำนวนคนอ่าน 16 คน จำนวนคนโหวต 0 คน