พยากรณ์อากาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงภาคีความร่วมมืออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 2 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 
 
                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงภาคีความร่วมมืออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
              นายสุรชัย อจลบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย กำลังประสบปัญหาภัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะดินถล่ม น้ำท่วม ภัยแล้ง การกัดเซาะชายฝั่งและคลื่นซัดฝั่ง ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเข้าไปส่งเสริมเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้กับประชาชนทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อน พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล่าสุดสามารถเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ คาดหวังว่าจะสามารถบูรณาการการทำงานไปสู่ระดับพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
                นายสุรชัย อจลบุญ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าไปเชื่อมโยงและนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะเป็นเครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 – 6 และสื่อมวลชนทุกแขนง
 
 
 ................................................................
 
 
จำนวนคนอ่าน 123 คน จำนวนคนโหวต 0 คน