ข่าวประชาสัมพันธ์
พมจ.สมุทรสาครเตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 10 ก.ย. 2556 )
 

 
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 
 
          วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นายบุญชอบ สาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2556 นายบุญชอบฯ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงสองพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ โดยมีตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติที่ได้รับพระราชทาน และพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฏบนส่วนยอดของเครื่องหมาย และอักษร พลัง พัฒนา ชาติ มีความหมายเพื่อเตือนใจเยาวชนให้ตระหนักว่าเยาวชนมีพลังบริสุทธ์อันหนักแน่น จริงจัง สามารถใช้ประโยชน์ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ
 
 
          สำหรับในปีนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร (พมจ.สมุทรสาคร) กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 60 จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปปช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นอกจากนั้นยังมีการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน อาทิ การแสดงชุดหนอน ของเด็กและเยาวชนผู้พิการทางสติปัญญา การแสดง TO BE NUMBER ONE การเต้น B-Boy การแสดงดนตรี การตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าของเด็กและเยาวชน คาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนมาร่วมงานประมาณ 300 คน
          ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีต่อไปขอให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
.........................................................
 
เรณุมาศ  สละชีพ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายงาน
 
จำนวนคนอ่าน 144 คน จำนวนคนโหวต 0 คน