หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบคลองไหหลำ เริ่มตั้งแต่บริเวณโค้งซอยโรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (25/12/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (25/12/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/12/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ ๘ (บ้านคลองบางม่วง) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท (25/12/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนกันดินซอยปล่องเหลี่ยม ๖ หมู่ที่ ๑๐ (บ้านอ่าวกระบือ) ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (25/12/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ ๗ (บ้านคลองทวีผล) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/12/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนซอยปล่องเหลี่ยม ๕ เชื่อมต่อซอยปล่องเหลี่ยม ๗ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประ (04/09/2017)
ศาลจังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสอบราคางานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (31/08/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองตาขำ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2017)
องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนนสายตัดใหม่เลียบคลองแก้วสาครและคลองเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/08/2017)
จังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อferrous fumarate ๒๐๐ mg coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๗๓๘๒) ยา Ferrous Fumarate ขนาด ๒๐๐ มิลลิกรัม ชนิดเม็ด (24/08/2017)
เทศบาลนครอ้อมน้อย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงป้อมยามและห้องพักครู ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย (24/08/2017)
เทศบาลนครอ้อมน้อย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยจัดสรรทหารเรือ หมู่ที่ ๙ (ต่อโครงเดิม) (24/08/2017)
จังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต กิจกรรมการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว จำนวน 24 รายการ (22/08/2017)
จังหวัดสุมทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง จำนวน ๖ รายการ (22/08/2017)
จังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต กิจกรรมการส่งเสริมและการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช จำนวน ๒๑ รายการ (22/08/2017)
จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจัดงานโครงการเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงการกระจายสินค้าเกษตรภูมิภาค (22/08/2017)
จังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจัดงานโครงการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต กิจกรรม การแสดงสินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร (22/08/2017)
เทศบาลนครอ้อมน้อย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ