หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ป.ป.ช.สมุทรสาครจัดโครงการคนไทยไร้ทุจริต 360 องศา ปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตแก่เด็กและเยาวชน (19/08/2014)
อ่าน 73 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (13/08/2014)
เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาครจัดโครงการธารน้ำใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (13/08/2014)
จังหวัดสมุทรสาครมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ (13/08/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12/08/2014)
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครจัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา (07/08/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถโดยสารต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน (05/08/2014)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว (30/07/2014)
เลขา สคบ สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารทะเลในตลาดสดมหาชัยและตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร (29/07/2014)
ศูนย์ ๓ วัยฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2014)
พสกนิกรชาวสมุทรสาครร่วมใจประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2014)
รองที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเศรษฐกิจ เยี่ยมชมการทำงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ( One Stop Service ) และศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร (25/07/2014)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่สมุทรสาครออกหน่วยบริการทางสังคม ที่ ต.ชัยมงคล (25/07/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมลดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนแรงงานต่างด้าว (24/07/2014)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม (24/07/2014)
ผู้ว่าฯ ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำเสียภาษีเจริญ (24/07/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมปลูกป่าสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน (23/07/2014)
อบจ.สมุทรสาครจัดโครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนีถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ (22/07/2014)
จังหวัดสมุทรสาครเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (22/07/2014)
คปภ.สมุทรสาครจัดประกวดยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๕๗ (18/07/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ