เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (29/05/2558)  / อธิบดีรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่รับฟังการเสนอแนะการวิจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดสมุทรสงคราม (29/05/2558)  / ขอเชิญชมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันนตก จังหวัดสุพรรณบุรี (29/05/2558)  / ประกาศติดตามบุคคลสูญหาย (28/05/2558) / การประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง (28/05/2558)  / ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อปากท้องประชาชน (28/05/2558)  / กรมประชาสัมพันธ์เปิดสั่งจองพระอินทร์เป่าสังข์ ตราสัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ (28/05/2558)  / เงื่อนไขการเดินรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสารประจำทาง (28/05/2558)  / จังหวัดสมุทรสงครามประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (27/05/2558)  / จ.สมุทรสงครามกำหนดจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (27/05/2558)  / 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15 ก.ย. 2554 )
 
นางสาวนิลุบล มนูนาทวิมลกฤตย์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๑ – ๓ ปี ตามระยะเวลาที่ผู้สมัครต้องการฝึกงาน เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ ๘๐,๐๐๐ เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๓๐,๔๐๐ บาท และจะได้รับสวัสดิการที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำฟรี เดือนที่ ๒ ถึงเดือนที่ ๓๖ ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด แต่ต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเอง ผู้ฝึกงานเทคนิคที่สำเร็จการฝึกงานจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานพร้อมเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๗๖,๐๐๐ – ๒๒๘,๐๐๐ บาท ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาญี่ปุ่น การใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นชายอายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ ปวช. หรือ ปวส. (สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจชาวสมุทรสงครามทราบ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๓๔ – ๗๑๔๓๔๒ - ๓ ต่อ ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
จำนวนคนอ่าน 5028 คน จำนวนคนโหวต 0 คน