เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

โครงการมอบกรรมสิทธ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (24/04/2557)  / สำนักงาน ป.ป.ช.ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption” (24/04/2557)  / วันผู้สูงอายุสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (23/04/2557)  / การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (23/04/2557)  / จังหวัดสมุทรสงครามกำหนดจัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2557 (23/04/2557)  / โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ. 2557 จังหวัดสมุทรสงคราม (23/04/2557)  / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการขอรับใบอนุญษตประกอบกิจการโรงงาน (23/04/2557)  / ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมแซมท่อระบายตะกอน (23/04/2557) / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (23/04/2557)  / อบรมให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม (22/04/2557)  / 
ข่าวประชาสัมพันธ์แม่กลอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15 ก.ย. 2554 )
 
นางสาวนิลุบล มนูนาทวิมลกฤตย์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๑ – ๓ ปี ตามระยะเวลาที่ผู้สมัครต้องการฝึกงาน เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ ๘๐,๐๐๐ เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๓๐,๔๐๐ บาท และจะได้รับสวัสดิการที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำฟรี เดือนที่ ๒ ถึงเดือนที่ ๓๖ ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด แต่ต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเอง ผู้ฝึกงานเทคนิคที่สำเร็จการฝึกงานจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานพร้อมเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๗๖,๐๐๐ – ๒๒๘,๐๐๐ บาท ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาญี่ปุ่น การใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นชายอายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ ปวช. หรือ ปวส. (สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจชาวสมุทรสงครามทราบ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๓๔ – ๗๑๔๓๔๒ - ๓ ต่อ ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
จำนวนคนอ่าน 4252 คน จำนวนคนโหวต 0 คน