เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Expo 2016 (14/07/2559)  / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยดัชนีย์ราคาผู้บริโภคทัปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือนมิถุนายน 2559 (14/07/2559)  / การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (14/07/2559) / จ.สมุทรสงครามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559 (14/07/2559) / กาชาดสมุทรสงคราม จัดอบรมยุวกาชาดเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะสร้างอาสาสมัคร และเครือข่ายในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ผู้ยากไร้ได้อย่างทั่วถึง (14/07/2559) / ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงเสียงร่างรัฐธรรมนูญ (14/07/2559) / จ.สมุทรสงคราม ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ ครั้งที่ 2/2559 (14/07/2559) / ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,300,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (13/07/2559) / จ.สมุทรสงคราม ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (13/07/2559) / จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้นายจ้างกิจการประมงทะเล กิจการต่อเนื่องประมงทะเลอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ (13/07/2559) / 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15 ก.ย. 2554 )
 
นางสาวนิลุบล มนูนาทวิมลกฤตย์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๑ – ๓ ปี ตามระยะเวลาที่ผู้สมัครต้องการฝึกงาน เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ ๘๐,๐๐๐ เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๓๐,๔๐๐ บาท และจะได้รับสวัสดิการที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำฟรี เดือนที่ ๒ ถึงเดือนที่ ๓๖ ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด แต่ต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเอง ผู้ฝึกงานเทคนิคที่สำเร็จการฝึกงานจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานพร้อมเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๗๖,๐๐๐ – ๒๒๘,๐๐๐ บาท ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาญี่ปุ่น การใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นชายอายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ ปวช. หรือ ปวส. (สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจชาวสมุทรสงครามทราบ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๓๔ – ๗๑๔๓๔๒ - ๓ ต่อ ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
จำนวนคนอ่าน 308 คน จำนวนคนโหวต 0 คน