เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

โครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" แวะพักที่ จ.สมุทรสงครามพร้อมมุ่งสู่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสานปณิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศล (17/09/2558) / นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามเยี่ยมชมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการ “เดินตามหลังผู้ใหญ่โตไปไม่นิ่งดูดาย” (17/09/2558) / เจ้าหน้าที่ประมงสมุทรปราการจับชาวบ้านลักลอบวางเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (17/09/2558) / จังหวัดสมุทรสงครามจัดงานมหกรรมระบบสุขภาพอำเภอกับการพัฒนา “ทีมหมอ ครอบครัว” (17/09/2558) / น้ำใจจากกาชาด สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ สมุทรสงคราม (17/09/2558) / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามขับเคลื่อนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนภายใต้โรดแมปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (07/09/2558) / ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (07/09/2558) / ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของช้าราชการและลูกจ้าง พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (04/09/2558) / พลังงานจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการสร้างความเข้าใจ พัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ (04/09/2558) / ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (02/09/2558) / 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15 ก.ย. 2554 )
 
นางสาวนิลุบล มนูนาทวิมลกฤตย์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๑ – ๓ ปี ตามระยะเวลาที่ผู้สมัครต้องการฝึกงาน เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ ๘๐,๐๐๐ เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๓๐,๔๐๐ บาท และจะได้รับสวัสดิการที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำฟรี เดือนที่ ๒ ถึงเดือนที่ ๓๖ ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด แต่ต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเอง ผู้ฝึกงานเทคนิคที่สำเร็จการฝึกงานจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานพร้อมเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๗๖,๐๐๐ – ๒๒๘,๐๐๐ บาท ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาญี่ปุ่น การใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นชายอายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ ปวช. หรือ ปวส. (สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจชาวสมุทรสงครามทราบ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๓๔ – ๗๑๔๓๔๒ - ๓ ต่อ ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
จำนวนคนอ่าน 4 คน จำนวนคนโหวต 0 คน