เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (28/07/2558)  / จ.สมุทรสงครามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 63 พรรษา (28/07/2558)  / วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่จังหวัดสมุทรสงคราม (28/07/2558)  / กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล (27/07/2558)  / รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์รับแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดสมุทรสงคราม (27/07/2558)  / เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ต้อนรับฤดูฝนที่เริ่มมาเยือน (27/07/2558)  / พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม" (27/07/2558)  / เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม รับคณะนิเทศงานการจดและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (27/07/2558)  / คลังสมุทรสงครามจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เปิดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 (27/07/2558)  / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (27/07/2558)  / 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15 ก.ย. 2554 )
 
นางสาวนิลุบล มนูนาทวิมลกฤตย์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๑ – ๓ ปี ตามระยะเวลาที่ผู้สมัครต้องการฝึกงาน เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ ๘๐,๐๐๐ เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๓๐,๔๐๐ บาท และจะได้รับสวัสดิการที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำฟรี เดือนที่ ๒ ถึงเดือนที่ ๓๖ ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด แต่ต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเอง ผู้ฝึกงานเทคนิคที่สำเร็จการฝึกงานจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานพร้อมเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๗๖,๐๐๐ – ๒๒๘,๐๐๐ บาท ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาญี่ปุ่น การใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นชายอายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ ปวช. หรือ ปวส. (สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจชาวสมุทรสงครามทราบ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๓๔ – ๗๑๔๓๔๒ - ๓ ต่อ ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
จำนวนคนอ่าน 5101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน