เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะทำงานโฆษก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/255๘ (22/10/2557)  / ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (22/10/2557)  / โครงการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซี่ยน" (22/10/2557)  / สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดทำ KM (22/10/2557)  / การรับฟังความคิดเห็ฯเกี่ยวกับ "ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง) พ.ศ. 2555 - 2556" ผ่านทางเว็บไซต์ (21/10/2557)  / ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ (21/10/2557)  / 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ (21/10/2557) / การประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย (21/10/2557)  / หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (21/10/2557)  / สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม ยืนยัน ยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (20/10/2557)  / 
ข่าวประชาสัมพันธ์แม่กลอง
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)

วันที่ 17 ก.ย. 2555 )
 
              นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม ว่า เนื่องจากใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปีภาษี 2555 จึงขอเชิญชวนผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) – (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ในปีภาษี 2555 ได้แก่ การให้เช่าทรัพย์สิน , เงินได้จากวิชาชีพอิสระ , การับเหมา , การธุรกิจ ,การพาณิชย์ , การเกษตร , การอุตสาหกรรม , การขนส่ง หรือการอื่น ๆ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
           1. ผู้ที่เป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
           2. ผู้ที่มีคู่สมรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 60,000 บาท
           3. กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
           4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
           5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ถ้ามีเงินได้พึงประเมินเกิน 1,800,000 บาทในปีภาษี ให้นำเงินได้ทั้งหมดมาคำนวณภาษี สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ตามช่องทางดังนี้
                   1. ผ่านอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th (ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ขยายเวลาให้มากกว่าการยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จนถึงวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555
                   2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.) ซึ่งวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตรงกับวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555
 
คำเตือน หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1528 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161
 
**************************
 
จำนวนคนอ่าน 2684 คน จำนวนคนโหวต 0 คน