เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

ปีนี้ ลิ้นจี่มีน้อย อร่อย สด ใหม่ ไปกินที่สวน (10/04/2558) / สมุทรสงครามเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม (09/04/2558) / ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม) (09/04/2558) / จังหวัดสมุทรสงครามทำพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (09/04/2558) / การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (08/04/2558)  / สงกรานต์วิถีไทย ณ อุทยาน ร.2 (08/04/2558) / ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมชี้แจงการเผยแพร่ผลงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ผ่านตัวแทนหน่วยงาน 20 กระทรวง (08/04/2558) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครประกวดหนูน้อยวัยใส สงกรานต์ วิถีไทย (07/04/2558) / การคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 (07/04/2558)  / สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 (06/04/2558) / 
ข่าวรับสมัคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 17 ก.ย. 2555 )
 
                นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
               โดยศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
               เอกสารประกอบการสมัคร
               รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป , สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด , สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ , สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ประมาณ 3,500 บาท
               ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3241-9248-52 ต่อ 122 – 127 www.stou.ac.th
 
 
********************
จำนวนคนอ่าน 2450 คน จำนวนคนโหวต 0 คน