เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

 
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตน กว่า 3,000 คน (24/07/2560)  / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ จังหวัดเพชรบุรี (21/07/2560)  / รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (19/07/2560) / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แก่ผู้ประกอบการค้าตลาดน้ำบางน้อย (ตลาดต้องชม) (19/07/2560) / ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฏาคม นี้ (14/07/2560) / ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (12/07/2560)  / กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (04/07/2560) / พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร นำสื่อฯ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี (03/07/2560) / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งประกาศผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (03/07/2560) / สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน 2560 (29/06/2560) / 
 
ข่าวรับสมัคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 17 ก.ย. 2555 )
 
                นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
               โดยศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
               เอกสารประกอบการสมัคร
               รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป , สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด , สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ , สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ประมาณ 3,500 บาท
               ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3241-9248-52 ต่อ 122 – 127 www.stou.ac.th
 
 
********************
จำนวนคนอ่าน 1104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน