เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

ให้กับผู้พิการจากผลกระทบของสังคมที่ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ระมัดระวัง (28/01/2558)  / การเตรียมการป้องกันอัคคีภัย (28/01/2558)  / ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2558 (28/01/2558)  / กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (28/01/2558) / การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสมุทรสงครามและการป้องกันน้ำเค็มบุกรุกพื้นที่การเกษตร ปี 2558 (28/01/2558)  / ประมงจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ชาวประมงจดแจ้งการใช้เครื่องมือทำการประมงทะเล (28/01/2558)  / สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว (28/01/2558)  / ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (26/01/2558)  / โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมเสริมสร้างความปรองดองตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (26/01/2558) / ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา เพื่อเยี่ยม น้องอ้อน (26/01/2558) / 
ข่าวประชาสัมพันธ์แม่กลอง
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท สยามอิสเทิร์น จำกัด

วันที่ 19 ก.ย. 2555 )
 
               นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้รับเรื่องราวการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท สยามอิสเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
 
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้
 
             ด้วย บริษัท สยามอิสเทิร์น จำกัด ได้ยื่นใบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยขอติดตั้งกำลังเครื่องจักร 756.95 แรงม้า จำนวนคนงาน 75 คน โดยจะทำการติดตั้งเครื่องจักร และเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ภายใน 120 วัน นับแต่วันอนุญาตเป็นต้นไป และการประกอบกิจการโรงงานไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัท สยามอิสเทิร์น จำกัด เคยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ศ3-34(1)-2/37 สส แต่มิได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาที่กำหนด จึงต้องดำเนินการเสมือนผู้ขออนุญาตใหม่ รายละเอียดปรากฏตามคำขอรับใบอนุญาตที่แนบท้ายประกาศนี้
             จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดจะมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ ให้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศเป็นต้นไป
 
                                                                         ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555
 
                                                                                       (นายจารึก ธรรมสุนทร)
                                                                              อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
            ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-2907 โทรสาร 0-3471-5550
 
 
***********************
 
 
จำนวนคนอ่าน 584 คน จำนวนคนโหวต 0 คน