เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

จ.สมุทรสงครามอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์ลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ (05/08/2558) / ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางสายฝนตลอดเส้นทาง (03/08/2558) / จ.สมุทรสงคราม ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายชุ่มช่ำ (03/08/2558) / จ.สมุทรสงครามซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 สำรวจเส้นทางและปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยที่สุด ระยะทาง 36.8 กิโลเมตร (03/08/2558) / จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา (03/08/2558) / ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ (03/08/2558) / ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (03/08/2558) / กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการวัยใสสร้างสรรค์ รู้เท่าทันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (03/08/2558) / กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการ “วัยใสสร้างสรรค์ รู้เท่าทันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”ให้กับเยาวชน วัยเสี่ยงให้เป็นกำลังที่ดีของชาติในอนาคต (03/08/2558) / ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (03/08/2558) / 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
วิสัยทัศน์

"เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

พันธกิจหรือภารกิจหลักของ กปส. มีดังนี้

1.เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2.ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
3.สนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3.ขยายบทบาททางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
4.การบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร

1.ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2.มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4.มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5.จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)