เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการรับฟังผลดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบ 6 เดือน (21/04/2558)  / จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน (เด็กดี มีกีฬา) ประจำปี 2558 (21/04/2558)  / ปีนี้ ลิ้นจี่มีน้อย อร่อย สด ใหม่ ไปกินที่สวน (10/04/2558) / สมุทรสงครามเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม (09/04/2558) / ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม) (09/04/2558) / จังหวัดสมุทรสงครามทำพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (09/04/2558) / การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (08/04/2558)  / สงกรานต์วิถีไทย ณ อุทยาน ร.2 (08/04/2558) / ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมชี้แจงการเผยแพร่ผลงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ผ่านตัวแทนหน่วยงาน 20 กระทรวง (08/04/2558) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครประกวดหนูน้อยวัยใส สงกรานต์ วิถีไทย (07/04/2558) / 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
วิสัยทัศน์

"เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

พันธกิจหรือภารกิจหลักของ กปส. มีดังนี้

1.เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2.ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
3.สนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3.ขยายบทบาททางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
4.การบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร

1.ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2.มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4.มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5.จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)