เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้องกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 (22/08/2557)  / เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีวี (22/08/2557)  / ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และเอกสารเกี่ยวกับความหมายของด้านต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน (21/08/2557)  / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด (21/08/2557)  / นโยบายและแผนงานด้านพลังงานทางเลือกภาคขนส่ง (21/08/2557)  / การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (21/08/2557)  / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Rebrand เป็น PEA (พีอีเอ) (21/08/2557)  / โฆษก กอ.รมน. กล่าวถึง 9 ยุทธศาสตร์ 11 ประเด็นปฏิรูป และ ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช. พร้อมเชิญชวนคนไทยปลูกฝังค่านิยมเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็ง (20/08/2557)  / กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) วอนส่วนราชการให้มองการทำงานของ ก.ธ.จ.เป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเสนอแนะช่วยเหลือให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าขณะเดียวกันขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาสอดโครงการต่างๆ เพื่อให้ภาษีของประชาชนไม่รั่วไหลไปสู่การท (20/08/2557)  / สำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดบรรยายพิเศษบันได 3 ขั้น ของ คสช. กับการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและ การเสวนา “ก.ธจ. กับบทบาทหน้าที่ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (20/08/2557)  / 

วิสัยทัศน์ • กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์
  และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อให้ประชาชน ได้มีโอกาสรับรู้
  เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย 
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นองค์กรหลักด้าน
  การประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของจังหวัดให้ประชาชน
  ได้มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยโดยรวม

  คำขวัญ

  "คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เรียนรู้ได้จากการประชาสัมพันธ์"