เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

จัดหางานสมุทรสงครามจัดทำ MOU แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในตลาดปลาแม่กลอง (29/06/2559)  / คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงครามประชุมติดตามผลการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (29/06/2559)  / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (29/06/2559)  / ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดค่ายวิวัฒน์พลเมืองคืนคนดีสู่ออมกอดของครอบครัวและสังคมอย่างภาคภูมิใจ (29/06/2559) / ไตรภาคีสมุทรสงครามจับมือดำเนินงานสถานประกอบการดีผลิตภัณฑ์เด่น ผู้บริโภคปลอดภัย พร้อมมอบป้าย “แม่กลองการันตี” เพื่อการันตีผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมสโลแกนของดีต้องบอกต่อ (29/06/2559)  / ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ปฏิบัติราชการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่สมุทรสงคราม (29/06/2559)  / หน่วยตำรวจสันติบาลสมุทรสงคราม สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 6 (29/06/2559)  / จ.สมุทรสงคราม ประชุมชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (29/06/2559)  / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (28/06/2559)  / พลังมวลชนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ หมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด" (24/06/2559)  / 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
วิสัยทัศน์

"เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

พันธกิจหรือภารกิจหลักของ กปส. มีดังนี้

1.เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2.ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
3.สนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3.ขยายบทบาททางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
4.การบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร

1.ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2.มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4.มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5.จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)