FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปที่โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถวาจาวุธ อุปถัมภ์ ในโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”

วันที่ 7 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)

                วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 น. นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรี และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียน เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าแล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ในการที่นำมาเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดฯหรือการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น เช่นปัญหายาเสพติด การพนัน ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเยาวชนและประชาชนในชุมชน
                โดยที่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดโนนสภาราม ได้สอบถามถึงการจัดสร้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เนื่องจากนักเรียนและเยาวชนมีความยากลำบากหากจะต้องไปเรียนในสถานที่ไกลจากบ้าน จึงต้องการให้จังหวัดสระบุรีสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี พร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างงานอาชีพในท้องถิ่น รวมไปถึงปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยที่ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่ได้รับฟังมาทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ระบาดในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                   โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498 เปิดสอนระดับอนุบาล1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 460 คน แบ่งเป็นนักเรียนที่พิการและมีความบกพร่องเรียนร่วม 113 คน และในจำนวน 113 คนมีนักเรียนที่เป็นออทิสติกส์ 23 คน มีครูผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้สอน โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถวาจาวุธอุปถัมภ์ มีนายนารถ วาจาวุธ นักธุรกิจในจังหวัดสระบุรีเป็นผู้สนับสนุนและอุปถัมภ์ทั้งทางด้านการจัดสร้างอาคารเรียน ทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน และการอบรมเพิ่มศักยภาพครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นเทียบเท่ากับโรงเรียนที่อยู่ในเมือง สำหรับมาตรการการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่นการจัดโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น การคัดกรองนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ประชุมผู้ปกครอง การจัดค่ายคุณธรรม จัดการแข่งขันกีฬา โครงการลูกเสือสร้างคน และโครงการบ้านหลังเรียน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
ผู้ว่าราชการคนใหม่จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จัดงานกิจกรรมรณรงค์ “เลือกตั้ง 54 ชาวสระบุรีพร้อมจัดเต็ม” รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
คณะกองลูกเสือจังหวัดสระบุรีจัดพิธีเทิดพระเกียรติ วันมหาธีรรราชเจ้า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณตน
กรมเจ้าท่า จัดประชุมชี้แจงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่นาป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล
จังหวัดสระบุรี สนธิกำลังระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 ได้อาวุธและผู้ต้องหาจำนวนมาก พร้อมคุ้มเข้มการเล่นและจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย ในเทศกาลลอยกระทง
จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน