FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปที่โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถวาจาวุธ อุปถัมภ์ ในโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”

วันที่ 7 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)

                วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 น. นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรี และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียน เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าแล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ในการที่นำมาเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดฯหรือการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น เช่นปัญหายาเสพติด การพนัน ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเยาวชนและประชาชนในชุมชน
                โดยที่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดโนนสภาราม ได้สอบถามถึงการจัดสร้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เนื่องจากนักเรียนและเยาวชนมีความยากลำบากหากจะต้องไปเรียนในสถานที่ไกลจากบ้าน จึงต้องการให้จังหวัดสระบุรีสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี พร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างงานอาชีพในท้องถิ่น รวมไปถึงปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยที่ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่ได้รับฟังมาทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ระบาดในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                   โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498 เปิดสอนระดับอนุบาล1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 460 คน แบ่งเป็นนักเรียนที่พิการและมีความบกพร่องเรียนร่วม 113 คน และในจำนวน 113 คนมีนักเรียนที่เป็นออทิสติกส์ 23 คน มีครูผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้สอน โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถวาจาวุธอุปถัมภ์ มีนายนารถ วาจาวุธ นักธุรกิจในจังหวัดสระบุรีเป็นผู้สนับสนุนและอุปถัมภ์ทั้งทางด้านการจัดสร้างอาคารเรียน ทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน และการอบรมเพิ่มศักยภาพครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นเทียบเท่ากับโรงเรียนที่อยู่ในเมือง สำหรับมาตรการการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่นการจัดโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น การคัดกรองนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ประชุมผู้ปกครอง การจัดค่ายคุณธรรม จัดการแข่งขันกีฬา โครงการลูกเสือสร้างคน และโครงการบ้านหลังเรียน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ว่า ฯ สระบุรี เรียกประชุมทุกส่วนราชการหารือสถานการณ์น้ำและเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้ง
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ร่วมปลูกต้นไม้ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่และเปิดสวนสมุนไพรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกในประเทศไทย
องคมนตรี เปิดการสัมมนาโครงการ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
ผู้ว่า ฯ สระบุรี เรียกประชุมทุกส่วนราชการหารือสถานการณ์น้ำและเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้ง
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ร่วมปลูกต้นไม้ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่และเปิดสวนสมุนไพรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกในประเทศไทย
คณะทำงานตรวจสภาพคลังและสภาพกองข้าวของรัฐ จังหวัดสระบุรี ออกตรวจสอบสภาพคลังข้าวและสภาพกองข้าวในสต็อกของรัฐ
สระบุรี- วอนช่วยน้องกร”เด็กหัวโต”พิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พ่อ-แม่ฐานะยากจน
จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน