FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปที่โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถวาจาวุธ อุปถัมภ์ ในโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”

วันที่ 7 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 547 คน)

                วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 น. นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรี และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียน เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าแล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ในการที่นำมาเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดฯหรือการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น เช่นปัญหายาเสพติด การพนัน ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเยาวชนและประชาชนในชุมชน
                โดยที่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดโนนสภาราม ได้สอบถามถึงการจัดสร้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เนื่องจากนักเรียนและเยาวชนมีความยากลำบากหากจะต้องไปเรียนในสถานที่ไกลจากบ้าน จึงต้องการให้จังหวัดสระบุรีสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี พร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างงานอาชีพในท้องถิ่น รวมไปถึงปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยที่ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่ได้รับฟังมาทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ระบาดในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                   โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498 เปิดสอนระดับอนุบาล1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 460 คน แบ่งเป็นนักเรียนที่พิการและมีความบกพร่องเรียนร่วม 113 คน และในจำนวน 113 คนมีนักเรียนที่เป็นออทิสติกส์ 23 คน มีครูผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้สอน โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถวาจาวุธอุปถัมภ์ มีนายนารถ วาจาวุธ นักธุรกิจในจังหวัดสระบุรีเป็นผู้สนับสนุนและอุปถัมภ์ทั้งทางด้านการจัดสร้างอาคารเรียน ทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน และการอบรมเพิ่มศักยภาพครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นเทียบเท่ากับโรงเรียนที่อยู่ในเมือง สำหรับมาตรการการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่นการจัดโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น การคัดกรองนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ประชุมผู้ปกครอง การจัดค่ายคุณธรรม จัดการแข่งขันกีฬา โครงการลูกเสือสร้างคน และโครงการบ้านหลังเรียน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผู้ว่าราชการคนใหม่จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
งานลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา -ประเพณียี่เป็งไท-ยวน ปี ๒๕๕๓ ตลาดน้ำดาวเรือง จ.สระบุรี
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึก โดยทหารที่เข้าประจำการณ์ในผลัดนี้เป็นผลัดที่ 2/54 รวม 555 นาย
อำเภอมวกเหล็กเตรียมจัดงาน “มวกเหล็ก คาวบอย เฟส ติวัล 53 ครั้งที่ 1/2553
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
ทอดผ้าป่าสามัคคีลาวไทย-เพื่อมิตรภาพ ที่ “วัดหนองน้ำสร้าง” สระบุรีคึกคัก
รองผู้ว่าจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์
จำนวนคนอ่าน 548 คน จำนวนคนโหวต 0 คน