Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดสระบุรีแก้จน เพิ่มสุข”

วันที่ 5 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)

          นางอารีย์ คีรีวรรณ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสระบุรีได้จัดโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดสระบุรี แก้จนเพิ่มสุข” ขึ้นมา ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อสานต่อกิจกรรมการพัฒนาโดยพลังชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 13 อำเภอ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนา พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน การบูรณางานการทำงาน โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานจังหวัดสระบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สำหรับในเดือนมิถุนายน 2556 นี้ กำหนดดำเนินการ ดังนี้
          1. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ บ้านดาวเรืองใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
          2. วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ บ้านโคก หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จังหวัดสระบุรี จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดสระบุรี แก้จนเพิ่มสุข เรารักสระบุรี ปี 2556” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 --------------------------------------------
 ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน