FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ชุมชนและหมู่บ้านนำไปเป็นกองทุนสำหรับเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 453 คน)

             ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลาง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2554 เพื่อให้ผู้นำชุมชน และหมู่บ้านต่างๆนำไปเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
               โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนจะนำเงินพระราชทาน เป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และใช้เป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนตามแนวพระราชดำริต่อไป ปีนี้มีหมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดสระบุรี รวม 20 แห่ง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
                   ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2552 จังหวัดสระบุรีมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 592 หมู่บ้าน และในปี 2553 ได้รับการพิจารณาหมู่บ้านและชุมชนเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนเพิ่มอีก 20 หมู่บ้าน และชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน ปปส.จำนวน 116 หมู่บ้าน รวมได้รับเงินพระราชทานทั้งสิ้น 3,446,971 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนจะได้นำเงินกองทุนพระราชไปเป็นขวัญถุง เพื่อให้เกิดการต่อยอดออกดอกผลและนำไปดำเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผู้ว่าราชการคนใหม่จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
งานลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา -ประเพณียี่เป็งไท-ยวน ปี ๒๕๕๓ ตลาดน้ำดาวเรือง จ.สระบุรี
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึก โดยทหารที่เข้าประจำการณ์ในผลัดนี้เป็นผลัดที่ 2/54 รวม 555 นาย
อำเภอมวกเหล็กเตรียมจัดงาน “มวกเหล็ก คาวบอย เฟส ติวัล 53 ครั้งที่ 1/2553
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีไหว้ครูปฐมนิเทศศึกษาใหม่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับปริญญาตรีฯ
จังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชานจังหวัดสระบุรี ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการสร้างอุทยานราชภักดิ์ จำนวนกว่าล้านบาท
จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีจัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2558
จำนวนคนอ่าน 454 คน จำนวนคนโหวต 0 คน