หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดทหารบกสระบุรีจัดโครงการแนะแนวอาชีพและสร้างงานให้แก่ทหารเกณฑ์ที่จะปลดประจำการ (03/03/2015)
นายชรัส บุณณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ และเปิดรับสมัครงานสำหรับทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนผลัดที่ 1/2557
อ่าน 317 ครั้ง
สระบุรีจัดงานวันสตรีเพื่อยกย่องและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติ ในการสร้างสังคมให้เกิดความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และสันติสุข (03/03/2015)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และภาคีเครือข่ายสตรีทุกภาคส่วน ร่วมกัน จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด เสริมพลังสตรี สร้างพลังสังคม โดยมีนายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีกลุ่มพลังสตรีจากทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 250 คน
อ่าน 184 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความกาวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (03/03/2015)
นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนงาน โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
อ่าน 494 ครั้ง
จุฬาราชมนตรีเปิดอาคารศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิด มะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (28/02/2015)
นายอาศิส พิทักษ์คุ้มพล จุฬาราชมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิด มะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 510 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีอบรมฟื้นฟูนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (27/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมและฟื้นฟูนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด มาตรฐานใหม่ ณ หอประชุมค่ายอดิศร จังหวัดทหารบกสระบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ได้นำผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูรวม 80 คนเข้าสู่ในระบบบังคับบำบัด
อ่าน 2728 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดเวที การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรี (26/02/2015)
นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการเปิดเวที การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรี โดยมีนายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวที ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (26/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 285 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ฝึกอบรมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะอบรมให้ความรู้แก่สายตรวจประชาชนอาสาเพื่อที่จะเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์โดยสายสาธารณะและเกิดการบริการประชาชนที่ดี (26/02/2015)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีได้จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ และอบรมสายตรวจประชาชนอาสา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นประชาชนทั่วไป กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่จากอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ผู้แทนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รวมกว่า 100 คนเข้าร่วมรับการอบรม
อ่าน 257 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย (23/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล
อ่าน 172 ครั้ง
สพป.สระบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยม จากตัวชี้วัดที่ทาง สพฐ.ได้กำหนด (20/02/2015)
นายกนก อินทรพฤกษ์ นายพลสินธุ์ พรามมุล และนายนริศว์ ปรารมภ์ จากสำนักติดตามและประมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
อ่าน 249 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสริมความรู้ให้กับเยาวชน (20/02/2015)
พลตรีอดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้รับมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์จากภาคเอกชนจำนวน
อ่าน 260 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (19/02/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
อ่าน 201 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกลด์15 (19/02/2015)
พลอากาศตรีภาณุพงศ์ เสยยงคะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ พลจัตวาไบอัน พีเฟนตัน รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 25 สหรัฐอเมริกา และ ผู้แทนกองทัพประเทศอินโดนีเซีย ได้ทำพิธี ส่งมอบอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านซับพริก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน
อ่าน 528 ครั้ง
สภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรีเตรียมจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (18/02/2015)
จังหวัดสระบุรีโดยคณะอนุกรรมมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสระบุรี เตรียมจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อต้องการรับทราบและรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูป การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ รวมทั้งการรับฟังแนวทางในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชน
อ่าน 269 ครั้ง
สระบุรี ชาว อ.แก่งคอย ร้องผู้ว่าฯ คัดค้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะ (18/02/2015)
ชาวบ้านตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต่อนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 322 ครั้ง
ผอ.สปข. 8 กาญจนบุรี ตรวจติดตามงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เน้นย้ำงานประชาสัมพันธ์ นโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆของ คสช. (18/02/2015)
นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ และตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมแลกเปลี่ยน พูดคุยผลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
อ่าน 309 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 58”เพื่อแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานของนักศึกษา (17/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการอาชีวะนิทรรศ 58 วิถีช่างไทยก้าวไกลสู่สากล ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี
อ่าน 777 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี แถลงข่าวการจัดทำโครงการขาเทียม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (12/02/2015)
นายวิเชียรื พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกันแถลงข่าวภายใต้กองทุนธารน้ำใจคนสระบุรีไม่ทอดทิ้งกัน
อ่าน 384 ครั้ง
ตำรวจสระบุรีจับเครือข่ายแก๊งค์ลักรถ ก่อเหตุลักรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง (11/02/2015)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกสุรพล บุญมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิหารแดง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน และกำลังทหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมกลุ่มแก๊งค์ลักทรัพย์รถจักยานยนต์
จังหวัดสระบุรี ส่งเสริมความเข็มแข็งในการบริหารจัดการด้านบัญชีท้องถิ่นให้กับส่วนราชการท้องถิ่น เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ (11/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้กรมบัญชีกลางร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่าน 280 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>